CAPITOLUL 31

Lăcomia

İ‑am văzut pe Satana şi pe îngerii lui sfătuindu‑se împreună. El le‑a poruncit îngerilor săi să meargă şi să‑şi întindă capcanele îndeosebi pentru cei care aşteptau a doua venire a lui Hristos, şi care păzeau toate poruncile lui Dumnezeu. Satana le‑a spus îngerilor lui că toate bisericile erau adormite. El îşi va intensifica puterea şi minunile mincinoase şi va putea să le ţină sub control. „Dar grupul celor care ţin Sabatul îl urâm. Ei lucrează permanent împotriva noastră şi ne iau supuşii pentru a ţine acea Lege a lui Dumnezeu pe care noi o urâm.

Duceţi‑vă, faceţi ca cei care au pământuri şi bani să fie îmbătaţi de griji. Dacă puteţi să‑i faceţi să‑şi pună iubirea în aceste lucruri, încă sunt ai noştri. Pot să mărturisească ce le place, faceţi‑i doar să se îngrijească mai mult de bani decât de succesul Împărăţiei lui Hristos sau de răspândirea adevărurilor pe care noi le urâm. Înfăţişaţi‑le lumea în lumina cea mai atractivă ca ei să o iubească şi să o idolatrizeze. Trebuie să păstrăm toţi banii pe cât posibil în rândurile noastre. Cu cât au mai mulţi bani, cu atât mai mult ei vor dăuna împărăţiei noastre prin luarea supuşilor noştri. Şi atunci când ei stabilesc întâlniri în diferite locuri, noi suntem în pericol. Fiţi atunci foarte atenţi. Provocaţi pe cât puteţi altceva care să le distragă atenţia. Distrugeţi dragostea unuia pentru celălalt. Descurajaţi‑le predicatorii şi faceţi‑i să‑şi piardă entuziasmul, pentru că îi urâm. Prezentaţi‑le orice scuză plauzibilă celor care au mijloace, pentru a nu le da din mână. Controlaţi chestiunile financiare dacă puteţi, şi împingeţi‑le predicatorii în lipsuri şi nevoi. Aceasta le va slăbi curajul şi zelul. Luptaţi‑vă pentru fiecare palmă de pământ. Faceţi ca lăcomia şi iubirea de bogăţii pământeşti să fie trăsăturile lor de caracter dominante. Atâta timp cât aceste trăsături domină, mântuirea şi harul rămân în urmă. Îngrămădiţi în jurul lor tot ce puteţi pentru a‑i atrage, şi ei vor fi cu siguranţă ai noştri. Nu numai că vom fi siguri de ei, dar influenţa lor pe care o urâm nu va mai fi exercitată faţă de alţii pentru a‑i conduce la cer. Şi în cei care vor încerca să ofere, treziţi o stare de împotrivire, ca să dea puţin.“

Am văzut că Satana şi‑a dus bine la îndeplinire planurile sale. Şi când slujitorii lui Dumnezeu stabileau întâlniri, Satana şi îngerii lui înţelegeau care era treaba lor, şi erau la faţa locului pentru a împiedica lucrarea lui Dumnezeu, şi el punea permanent sugestii în mintea oamenilor lui Dumnezeu. Pe unii îi conduce într‑un fel, pe alţii într‑altul, întotdeauna profitând de trăsăturile rele de caracter ale fraţilor şi surorilor, stârnind şi întărâtând înclinaţiile firii lor. Dacă ei sunt dispuşi să fie egoişti şi lacomi, lui Satana îi place să stea lângă ei, şi apoi cu toată puterea lui caută să‑i facă să‑şi arate păcatele spre care sunt înclinaţi. Dacă harul lui Dumnezeu şi lumina adevărului risipesc aceste simţăminte de lăcomie şi egoism doar pentru puţin timp şi ei nu obţin victoria deplină asupra lor, atunci când nu se găsesc sub influenţa mântuitoare, Satana vine şi ofileşte orice principiu nobil şi generos, şi ei cred că au de făcut prea mult. Ei obosesc în facerea de bine şi uită totul despre marea jertfă pe care İsus a adus‑o pentru ei, pentru a‑i răscumpăra de sub puterea lui Satana şi din nenorocire fără speranţă.

Satana a profitat de înclinaţia lui İuda spre lăcomie şi egoism şi l‑a făcut să murmure împotriva mirului pe care Maria İ l‑a oferit lui İsus. İuda a privit acest lucru ca o mare risipă; ar fi putut fi vândut iar banii daţi săracilor. El nu se îngrijea de săraci, ci a considerat darul generos oferit lui İsus ca exagerat. İuda Îl preţuia pe Domnul lui exact îndeajuns pentru a‑L vinde pentru câteva monede de argint. Şi am văzut că sunt unii ca İuda printre cei care mărturisesc că Îl aşteaptă pe Domnul lor. Satana are controlul asupra lor, dar ei nu ştiu lucrul acesta. Dumnezeu nu poate să aprobe nici un pic de lăcomie sau de egoism. El urăşte aceste trăsături şi dispreţuieşte rugăciunile şi apelurile celor care le posedă. Când Satana vede că timpul lui este scurt, el îi face pe oameni să fie din ce în ce mai egoişti, din ce în ce mai lacomi, şi apoi tresaltă de bucurie când îi vede concentraţi asupra lor înşişi, zgârciţi, avari şi egoişti. Dacă ochii acestora ar putea fi deschişi ei l‑ar vedea pe Satana în triumf diabolic, tresăltând de bucurie datorită lor şi râzând de prostia acelora care îi acceptă sugestiile şi intră în capcanele lui. Atunci el şi îngerii lui iau faptele rele şi de lăcomie ale acestor persoane şi le prezintă lui İsus şi îngerilor sfinţi, spunând cu reproş: „Aceştia sunt cei care‑L urmează pe Hristos! Ei se pregătesc să fie luaţi la cer!“ Satana arată drumul lor care se abate, apoi îl compară cu Biblia, cu pasaje care mustră clar asemenea fapte şi apoi prezintă acest lucru pentru a necăji îngerii cereşti spunând: „Aceştia sunt cei care‑L urmează pe Hristos şi Cuvântul Lui! Aceştia sunt rodul jertfei şi răscumpărării lui Hristos!“ Îngerii se întorc cu dezgust de la această scenă. Dumnezeu cere o purtare constantă din partea poporului Său, şi când ei se satură să facă binele şi să fie generoşi, El se satură de ei. Am văzut că Dumnezeu este foarte nemulţumit de cea mai mică manifestare de egoism din partea celor care se declară a fi poporul Său, pentru care İsus nu Şi‑a cruţat Propria viaţă preţioasă. Fiecare persoană egoistă şi lacomă va cădea de pe drum. La fel ca İuda, care L‑a vândut pe Domnul său, ei vor vinde principiile bune şi o înclinaţie nobilă şi generoasă, pentru puţin câştig de pe pământ. Toţi aceştia vor fi cernuţi din poporul lui Dumnezeu. Cei care doresc cerul, trebuie, cu toată puterea pe care o au, să promoveze principiile cerului. Şi în loc ca sufletele lor să se ofilească din cauza egoismului, ei ar trebui să se întărească prin binefacere, şi fiecare ocazie ar trebui să fie folosită pentru a face bine unii altora şi pentru a spori şi creşte din ce în ce mai mult în principiile cerului. İsus mi‑a fost arătat ca Modelul perfect. Viaţa Lui a fost fără interes egoist, şi a fost marcată de binefacere dezinteresată.

Vezi 1 Timotei 6,8‑11; Coloseni 3,5.6; Efeseni 5,3; Proverbe 1,19; 1 İoan 2,15‑17; Luca 12,15‑40; İoan 12,1‑8; Marcu 14,3‑9; Matei 26,14‑16; Marcu 14,10.11

Mergi la Capitolul 32 - Clătinarea (Cernerea)
Înapoi sus
Mergi înapoi la Cuprins