Rozdział 19

Śmierć, a nie Wieczne Życie w Mękach

Szatan rozpoczął swoje zwiedzenie w Edenie. Powiedział do Ewy, Na pewno nie umrzecie. To była pierwsza lekcja Szatana o nieśmiertelności duszy; i to zwiedzenie głosi od owego czasu aż do chwili obecnej i będzie je rozpowszechniał do czasu, aż się skończy niewola dzieci Boga. Zwrócono moją uwagę na Adama i Ewę w Edenie. Spożyli z zakazanego drzewa, potem postawiono miecz płomienisty wokół drzewa żywota i wypędzono ich z Ogrodu, by nie mieli udziału w drzewie żywota i stali się nieśmiertelnymi grzesznikami. Drzewo żywota utrwalało nieśmiertelność. Słyszałam anioła, pytającego, Kto z rodziny Adama przeszedł przez płomienisty miecz i miał udział w drzewie życia? Usłyszałam innego anioła, jak odpowiedział: Nikt z rodziny Adama nie przeszedł przez płomienisty miecz i nie uczestniczył w tym drzewie; dlatego też nie ma nieśmiertelnego grzesznika. Dusza, która grzeszy, umrze wieczną śmiercią; śmiercią, która trwa wiecznie i z której nie ma żadnej nadziei zmartwychwstania; dopiero wtedy zaspokojony będzie gniew Boga.

Dziwiło mnie, że Szatan mógł z takim powodzeniem doprowadzić ludzi do wierzenia, że słowa Boga, Dusza, która grzeszy, umrze, oznaczają, Dusza, która grzeszy, nie umrze, ale będzie żyła wiecznie w mękach. Anioł powiedział, Życie jest życiem, czy to w bólu, czy też w szczęściu. Śmierć jest bez bólu, bez radości, bez nienawiści.

Szatan powiedział swym aniołom, by szczególnie wysilali się w rozpowszechnianiu zwiedzenia i kłamstwa, które po raz pierwszy wypowiedział do Ewy w Edenie, Na pewno nie umrzecie. Gdy ludzie przyjęli ten błąd i gdy uwierzyli, że człowiek jest nieśmiertelny, Szatan doprowadził ich jeszcze dalej, do uwierzenia, że grzesznik będzie żył w wiecznych mękach. W ten sposób przygotowana została droga dla Szatana, by działał przez swoich przedstawicieli i utrzymywał przed ludzmi Boga jako mściwego tyrana; który wszystkich tych, co mu się nie podobają zanurza w piekle, każąc im wiecznie odczuwać swój gniew; że będą cierpieć niewymowne męki, gdy on spogląda z góry na nich z satysfakcją, jak wiją się w strasznych cierpieniach i wiecznych płomieniach. Szatan wie, że jeśli błąd ten zostanie przyjęty, Boga będzie bać się i nienawidzieć wielu, zamiast go czcić i miłować; a wielu będzie doprowadzonych, do wierzenia w to, że groźby słowa Boga nigdy dosłownie się nie spełnią, gdyż byłoby to przeciwne jego charakterowi życzliwości i miłości, żeby istoty, które sam stworzył, zanurzał w wiecznych mękach. Jeszcze inna skrajność, do przyjęcia której Szatan doprowadził ich, polega na całkowitym pominięciu sprawiedliwości Boga i gróźb w jego Słowie oraz przedstawianiu go jako istotę wszechmiłosierną, że nikt nie zginie, ale wszyscy, zarówno święty jak i grzesznik, ostatecznie zostaną zbawieni w jego królestwie. W wyniku powszechnego błędu o nieśmiertelności duszy i wiecznych mękach, Szatan wykorzystuje inną grupę ludzi i prowadzi tak, że uznają Biblię za nienatchnioną księgę. Myślą, że uczy ona wielu dobrych rzeczy; ale nie mogą polegać na niej ani miłować jej, ponieważ nauczono ich, że głosi naukę o wiecznych męczarniach.

Szatan wykorzystuje jeszcze inną grupę i prowadzi ją jeszcze dalej, do zaprzeczania istnieniu Boga. Nie potrafią dostrzec spójności w charakterze Boga Biblii, który przez całą wieczność zadaje straszne tortury części ludzkiej rodziny; odrzucają Biblię i jej Autora i śmierć jako wieczny sen.

Szatan prowadzi jeszcze inną grupę która jest bojaźliwa i nieśmiała, by dopuścili się grzechu; a potem gdy zgrzeszyli, wmawia im, że zapłatą za grzech jest nie śmierć tylko, życie w strasznych męczarniach, które będą musieli znosić przez nieskończoną wieczność. Szatan wykorzystuje możliwość, wyolbrzymiając przed ich słabymi umysłami okropności niekończącego się piekła, opanowuje ich umysły i tracą rozum. Następnie Szatan i jego aniołowie radują się, a niewierzący i ateista łączą się w obwinianiu Chrystianizmu. Przyjmują złe konsekwencje przyjęcia powszechnej herezji, jako naturalne rezultaty wierzenia w Biblię i jej Autora.

Widziałam, że niebiański zastęp był napełniony oburzeniem z powodu zuchwałego dzieła Szatana. Zapytałam, dlaczego te wszystkie zwiedzenia toleruje się, by wywierały wpływ na umysły ludzi, kiedy aniołowie Boga są potężni i gdyby im polecono, łatwo mogliby złamać moc wroga. Wtedy zobaczyłam, że Bóg wie o tym, iż Szatan będzie czynić każdą sztuczkę, aby zniszczyć człowieka; zatem spowodował że spisano jego Słowo, aby uczynić swe zamiary wobec człowieka tak proste, by najsłabszy nie musiał błądzić. Po podaniu swojego Słowa człowiekowi, strzegł go starannie, tak że Szatan i jego aniołowie, przez ich agentów i przedstawicieli, nie mogli go zniszczyć. Podczas gdy inne książki mogły ulec zniszczeniu, ta święta Księga jest nieśmiertelna. A blisko końca czasu, gdy zwiedzenia Szatana narastają, kopie tej Księgi będą tak rozpowszechnione, że każdy, kto tylko zapragnie, będzie mógł uzbroić się przeciwko zwiedzeniom i kłamliwym cudom Szatana.

Widziałam, że Bóg w szczególny sposób strzegł Bibli, jednak uczeni mężowie, kiedy kopii było niewiele, zmienili słowa w niektórych przypadkach, myśląc, że uczynią ją prostą, w rzeczywistości zaciemnili to, co było jasne, opierając się na swych ustalonych pojęciach, rządzonych tradycją. Lecz widziałam, że słowo Boga, jako całość, jest doskonałym łancuchem, którego jedna część pism wyjaśnia drugą. Szczerzy poszukiwacze prawdy nie muszą błądzić, gdyż nie tylko słowo Boga jest jasne i proste w określaniu drogi życia, lecz Duch Święty jest dany, aby prowadził w zrozumieniu drogi życia, objawionej w jego Słowie.

Widziałam, że aniołowie Boga nigdy nie będą kontrolować woli. Bóg postawił przed człowiekiem życie i śmierć. On sam dokonuje wyboru. Wielu pragnie żyć, lecz nadal kroczą szeroką drogą, ponieważ nie wybierają życia.

Widziałam miłosierdzie i współczucie Boga w daniu swego Syna by umarł za winnego człowieka. Ci, którzy nie wybierają akceptacji zbawienia, muszą zostać ukarani. Istoty, które Bóg stworzył, wybrały bunt przeciwko jego rządowi; jednak widziałam, że Bóg nie zamknie ich w piekle, by cierpieli nieskończone męki. Nie może zabrać ich do nieba, ani nie spowoduje wiecznych mąk. Zniszczy ich całkowicie i spowoduje jakby ich nie było, a sprawiedliwość będzie zaspokojona. Uczynił człowieka z prochu ziemi i nieposłuszni oraz nieświęci zostaną pochłonięci przez ogień i wrócą do prochu. Widziałam, że łaskawość i litość Boga w tej sprawie, powinna doprowadzić wszystkich do podziwiania jego charakteru i uwielbienia go; a gdy bezbożni zostaną zgładzeni z ziemi, cały niebiański zastęp powie, Amen!

Szatan z wielką satysfakcją patrzy na tych, którzy wyznają imię Chrystusa, a jednocześnie mocno trzymają się zwiedzeń, które pochodzą od niego. Stale zajmuje się formowaniem nowych zwiedzeń. Jego moc wzrasta i staje się bardziej chytry. Prowadzi swych przedstawicieli, papieży i księży, do wywyższania siebie oraz podburzania ludu, by zawzięcie prześladował i zabijał tych, którzy kochają Boga i nie chcą poddać się jego zwiedzeniom, wprowadzanym między ich. Szatan działał na swych agentów, aby niszczyć poświęconych naśladowców Chrystusa. Jakież cierpienia i męki uczyniły ich cennymi dla Boga by je znieść! Aniołowie zachowali wierny zapis tego wszystkiego. Szatan i jego źli aniołowie radowali się i mówili aniołom którzy służyli i wzmacniali cierpiących świętych, że ich zabiją, tak że na całej ziemi nie pozostanie ani jeden prawdziwy Chrystianin. Widziałam, że wtedy zbór Boga był czysty. Nie było niebezpieczeństwa, żeby weszli ludzie z zepsutymi sercami do zboru Boga wtedy; gdyż prawdziwy Chrystianin, który ośmielił się zadeklarować swą wiarę, był w niebezpieczeństwie tortur, stosu, oraz wszelkich męczarni, jakie mogli wynaleźć Szatan i jego źli aniolowie, aby włożyć je w umysł człowieka.

Kierują do Księga Rodzaju rozdział 3; Księga Koheleta 9:5, 12:7; Ewangelia Łukasza 21:33; Ewangeliia Jana 3:16; 2 List do Tymoteusza 3:16; Apokalipsa 20:14-15, 21:1, 22:12-19


Udają się 20. Reformacja
Szczyt strony
Zawartość
Udają się www.earlysda.com