Rozdział 1

Upadek Szatana

Pan pokazał mi, że Szatan był niegdyś w niebie poważanym aniołem, następnym po Jezusie Chrystusie. Jego oblicze, podobnie jak oblicza innych aniołów, było łagodne, wyrażające szczęście. Jego wysokie i szerokie czoło wskazywało na wielką inteligencję. Jego postać była doskonała. Miał zachowanie szlachetne, majestatyczne. I zobaczyłam że Bóg powiedział do swojego Syna, Uczyńmy człowieka na obraz nasz, Szatan był zazdrosny o Jezusa. Chciał, aby w sprawie stworzenia człowieka również i jego pytano o radę. Był napełniony zawiścią, zazdrością i nienawiścią. Pragnął być najwyższym w niebie, następnym po Bogu i otrzymywać najwyższe zaszczyty. Do tego czasu w całym niebie panował porządek, harmonia oraz doskonałe poddanie się rządom Boga.

Zbuntowanie się przeciwko porządkom i woli Boga było największym grzechem. Zdawało się, że w całym niebie zapanował chaos. Aniołowie byli uszeregowani w oddziały, przy czym każdy oddział miał na czele dowodzącego anioła. Wszyscy aniołowie byli na nogach. Szatan, żądny wywyższenia siebie, nie chciał podporządkować się władzy Jezusa i począł podsuwać różne aluzje odnośnie rządów Boga. Niektórzy aniołowie sympatyzowali z Szatanem w jego buncie, a inni mocno walczyli o honor i mądrość Boga, w oddaniu władzy swojemu Synowi. Pomiędzy aniołami zaistniał spór. Szatan i jego poddani, którzy dążyli do reformy rządu Boga, pragnęli wejrzeć w jego niezbadaną mądrość by upewnić się co do jego zamiaru wywyższenia Jezusa i obdarzenia go tak nieograniczoną władzą i dowództwem. Zbuntowali się przeciwko władzy Syna Boga i wszyscy aniołowie zostali wezwani by stawić się przed Ojcem, aby rozstrzygnąć ich przypadek. Zadecydowano że Szatan powinien być usunięty z nieba, wraz z wszystkimi aniołami, którzy przyłączyli się do Szatana w buncie. Wtedy powstała w niebie wojna. Aniołowie brali udział w walce; Szatan chciał zwyciężyć Syna Boga i tych, którzy byli poddani jego woli. Lecz dobrzy i wierni aniołowie zwyciężyli, a Szatan wraz ze swymi naśladowcami został z nieba wypędzony.

Po tym jak Szatan i ci, którzy z nim upadli, zostali wydaleni z nieba, uświadomił sobie, że na zawsze utracił całą czystość i chwałę nieba. Żałował i pragnął aby przywrócono mu miejsce w niebie. Chętnie zająłby swoje poprzednie miejsce, albo jakiekolwiek inne, wyznaczone mu stanowisko. Niestety, niebo nie może być narażone na niebezpieczeństwo. Całe niebo mogłoby zostać splamione gdyby wrócił; bowiem grzech pochodził od niego i nasienie buntu było w nim. Szatan zyskał zwolenników którzy sympatyzowali z nim w jego buncie. On i jego zwolennicy żałowali, płakali i błagali by dopuszczono ich do łaski Boga. Lecz nie, ich grzech, ich nienawiść, zawiść i zazdrość, były tak wielkie, że Bóg nie mógł tego wymazać. Musi pozostać aby odebrać ostateczną karę.

Gdy Szatan w pełni uprzytomnił sobie, że nie ma już możliwości by wrócił do łaski u Boga, wtedy obnażył całą swą złość i nienawiść. Naradził się ze swymi aniołami i ułożyli plan, aby w dalszym ciągu działać przeciwko rządom Bożym. Gdy Adam i Ewa zostali umieszczeni w pięknym ogrodzie, Szatan układał plan zniszczenia ich. Nastąpiła konsultacja ze złymi aniołami. Ta szczęśliwa para w żaden sposób nie mogłaby zostać pozbawiona swego szczęścia, gdyby była posłuszna Bogu. Szatan nie mógł mieć nad nimi mocy, jeśli oni nie okażą najpierw nieposłuszeństwa Bogu i nie utracą jego łaski. Zatem muszą ułożyć jakiś plan, aby móc ich doprowadzić do nieposłuszeństwa, by ściągnęli na siebie gniew Boga i w ten sposób dostali się pod bezpośredni wpływ Szatana i jego aniołów. Postanowiono, ze Szatan przyjmie inną postać i okaże zainteresowanie człowiekiem. Musi wzbudzić podejrzenia przeciwko prawdomówności Boga, poddać w wątpliwość to, czy Bóg dokładnie czyni tak, jak mówi, a następnie wzbudzi ich ciekawość i doprowadzi do chęci wglądnięcia do niezgłębionych planów Boga, czemu Szatan był winny i zbadania przyczyny jego restrykcji odnośnie drzewa poznania.

Kierują do Księga Izajasza 14:12-20; Księga Ezechiela 28:1-19; Apokalipsa 12:7-9


Udają się 2. Upadek Człowieka
Szczyt strony
Zawartość
Udają się www.earlysda.com